Oldal nyomtatása

ÁSZF

Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket!

 

Az Általános Értékesítési Feltételek vonatkoznak mindazon ajánlatokra, ill., eladási ügyletekre, amelyek során az Eladó magyarországi Vevővel szemben kötelezettséget vállal, úgy, hogy azt a Vevő az ajánlat, illetve a megrendelés elfogadása mellékleteként megkapja, és az ellen kifogással nem él. Amennyiben a Vevő az Általános Értékesítési Feltételeket elfogadja, úgy ezzel a részéről a saját – az alábbiakban foglaltaktól eltérő – vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel e feltételek hatályba lépésével jön létre. Amennyiben a Vevő kifogás tárgyává teszi az Általános Értékesítési Feltételek valamely pontját, így erről konkrét adásvételi szerződésben kell megállapodni.

 

Céginformáció (Eladó):

Zaladiag KFT

8900 Zalaegerszeg, Liget u. 31.
Adószám: 25051144-2-20
Telefon: +36-20-367-5577

E-mail: zaladiag@zaladiag.hu

Web: www.zaladiag.hu

1. A szerződés tárgya

Amennyiben az Eladó ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes – Eladó által kiadott – árlista szerinti árak lépnek hatályba. Amikor az Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és ha erre vonatkozóan nem történik változás, ezek az árak egy hónapig, azaz 30 napig maradnak érvényben.

A katalógusokban, prospektusokban eltüntetett termékekre vonatkozóan az Eladó mindenkor fenntartja a változtatás jogát.

2. Adás-Vétel

Az adás-vétel létrejötte az adásvételi szerződéssel együtt akkor jön létre, ha teljesülnek azok a feltételek, amelyek a megállapodásban rögzítésre kerültek az érvénybelépés feltételeként (pl. előlegfizetés, egy összegben vagy részletfizetéses teljesítéssel, stb.)

3. Árak – fizetési feltételek – adók

3.1. Az árak az ÁFA –t nem tartalmazzák! A fizetési feltételek a Zaladiag KFT ajánlatban szerepelnek. Amennyiben ajánlat, adásvételi szerződés vagy egyéb megállapodás nem határozza meg az adott adás-vételre vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételkor köteles készpénzben kiegyenlíteni az Eladó (Zaladiag KFT) részére.

3.2. Fizetési késedelem esetén az Eladónak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértéke 20% /év.

3.3. Minden fizetési késedelem esetén az Eladónak jogában áll a Vevő tartozása alapján kalkulált késedelmi kamatot követelni, még abban az esetben is, ha a tartozás összegére részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki. Ezen kívül, az Eladónak jogában áll kötelezettség- teljesítésének felfüggesztése mindaddig, amíg a tartozást az Eladó részére ki nem egyenlítették.

3.4. Harminc, azaz 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha az Eladó részbeni vagy egészben fizetésre tett felszólítása 8 nap után is hatástalan marad, a Vevő feljogosítja Eladót, hogy bankszámlája ellen beszedési megbízást nyújtson be, vagy az Eladó teljes joggal felmondhatja a szerződést.

3.5. A fenti rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik.

3.6. Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő részszámlázásra, kivéve, ha az adás-vételi szerződés erről eltérően rendelkezik.

4. Átadás-átvétel

4.1. Amennyiben az adásvételi szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az Eladó termékeinek és/vagy szolgáltatásainak átadási helye az Eladó 8900 Zalaegerszeg, Liget u. 31. szám alatti telephelye. Ezen telephelyen a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt a Vevő vagy képviselője az aláírásával igazolja.

4.2. Amennyiben az Eladó a Vevővel való megegyezés után a Vevő címére szállítja a terméket, úgy – más megállapodás hiányában – a Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről.

4.3. Amennyiben a Vevő az előzőleg egyeztetett szállítási határidőt követő 5 napon belül felszólítás ellenére sem veszi át a terméket, az Eladónak jogában áll bármiféle kártalanítás vagy kamat- kötelezettség nélkül felbontani a Vevővel előzőleg megkötött szerződését. Ha az Eladó ezzel a lehetőséggel nem él, úgy jogosult az áru ellenértékének azonnali kiszámlázására. A Vevő köteles az Eladó tárolási költségeit megtéríteni egészen az áru átvételéig, amelyek 1 napra eső ősszege az áru eladási árának 1,5 ezrelékével egyenlő.

5. Határidők – kötbérek

5.1. Abban az esetben, ha az Eladó a szállítási határidőt ajánlatában átfutási időben adja meg, akkor a szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbitől számítva értendő.  Ezek lehetnek: a megrendelés Eladó által történő visszaigazolásának időpontja, a Vevő által vállalt információk és/vagy előleg Eladó részére történő átadásának időpontja. Amennyiben az adásvételi megállapodást ajánlatadás nem előzte meg, úgy Eladót csak a Vevő megrendelésére küldött visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő betartásának kötelezettsége terheli.

5.2. Az Eladó mentes bármiféle szállítási határidő kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz, ill. minden olyan esemény, amely az Eladó vagy beszállítója akaratától független.

5.3. Olyan szállítási késedelem esetén, mely rögzített határidőre történő szállítás esetén történik, egyéb feltételek hiányában a méltányosan kezelendő négy, azaz 4 hét eltelte után minden teljes késedelmes hétre a késedelmesen szállított termékek Ex Works árának 0.5%-ával egyenlő, de maximum 5% mértékű késedelmi kötbér alkalmazandó.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1. Eladó fenntartja a termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a termék vételára az esedékesség lejártáig nem kerül kiegyenlítésre, az Eladó bármely pillanatban követelheti a leszállított termék visszaszolgáltatását, bármilyen körülmények között.

6.2. Amennyiben a terméket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékre/berendezésre vételárának kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. A Vevő kötelezi magát arra, hogy az Eladó tulajdonjogát képviseli az olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza.

6.3. Amennyiben a jelen cikkely értelmében a terméket visszaszolgáltatják, az Eladó által kapott előleg az Eladóé marad kártérítés vagy kamattérítés címén.

6.4. Az átadástól számítva, amennyiben elvesztés, lopás, károsodás valamint az esetleges, és nem az Eladó vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk merülnek fel, ezek felelősségét a Vevő viseli.

7. Szellemi tulajdon és titkosság

7.1. A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők. Az Eladó semmilyen esetben sem köteles gyártási dokumentációt a Vevő részére átadni a termékekre vonatkozóan. Kivételt képez az olyan eset, mikor ezen dokumentációk elkészítésére és átadására az adásvételi szerződésben előzőleg kötelezettséget vállalt. Az átadott dokumentációkkal Vevő kizárólag az adás­vétel tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljából rendelkezhet.

7.2. A termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia, ill. know-how, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag az Eladót illeti. Pótalkatrészek gyártása vagy gyártatása csak az Eladó előzetes hozzájárulásával megengedett.

8. Csomagolás

Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos csomagolással értendők. Ha a vevő kérése a hagyományostól eltérő csomagolás, az ártöbbletet von maga után.  A hagyományostól eltérő csomagolással kapcsolatos követelményeket, ill. vállalási feltételeit az adás-vételi szerződésben kell rögzíteni. Eladó a csomagoló anyagot semmilyen esetben vissza nem veszi.

9. Szállítás – vám

Az árukat az Eladó saját telephelyén importált anyagok esetében már vámkezelten adja át. Ebből következik, hogy ha a Vevő az Eladót a szállítási feladatok elvégzésével bízza meg, úgy ezt a tevékenységet Eladó a Vevő költségére végzi el a rendelés visszaigazolásban vagy a szállítási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

10. Szavatosság

10.1. A Szavatosság tekintetében Eladót a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései kötelezik.

10.2. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy minden olyan a termékkel kapcsolatos felmerülő hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából ered. Ez a kötelezettség nem érvényes az olyan meghibásodási esetre, amikor: – az Eladó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, vagy – az árut nem megfelelő módon tárolták, vagy – a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat nem tartották be. Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt: a fogyóeszközök esetében, ill., ha a csere vagy javítás a termék természetes kopásából, vagy a termék felügyeletének hiányosságaiból, ill. a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy az Eladó előírásainak be nem tartásából bekövetkező baleset következtében vált szükségessé, vagy még általánosabban, minden olyan esemény bekövetkeztében, amelyért nem az Eladó felelős. Az Eladó szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Vevő az Eladó beleegyezése nélkül a terméken bármiféle módosítást vagy kiegészítést hajtott végre.

11. Jótállás (garancia)

11.1. A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek a 4.1. pontban foglaltak szerinti átadás időpontjától számított 12 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. Az előzőekben leírtaktól eltérő időtartamú garanciális kötelezettség Eladót csak abban az esetben terheli, ha az adás-vételi megállapodás során erre írásos nyilatkozatot ad.

11.2. A jelen garancia keretében az Eladó saját költségére, – a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek és alkalmasnak tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát.

11.3. Az Eladót garanciális kötelezettségeinek a termék eredeti átadási helyén (4.1. pont) tesz eleget. Az Eladó a javításokat vagy a cseréket műhelyében, ill. telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket Eladó részére visszaküldte.

11.4. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkavégzés költségeit az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeit nem. Az utazási és helyszíni szállásköltségeket Eladó jogosult kiszámlázni Vevő felé.

11.5. A Vevő ahhoz, hogy a jelen garanciát élvezhesse, Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal Eladót értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie az Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezen kívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel végeztesse el.

12. Felelősség

Eladó felelősségét szigorúan az adás-vételi megállapodásban rögzített feltételek, ill. a jelen Általános Értékesítési Feltételek korlátozzák.

13. Jogviták

Az Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, melyet Felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, az Eladó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.